Se vores betingelser her

Salgs -og Leveringsbetingelser

Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle handler med Steel Products Aage Østergaard A/S og Steel Products DFT A/S, herefter kaldet Steel Products. Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen eller i et tillæg hertil.

 

1. Tilbud samt ordrebekræftelse

Tilbud fra Steel Products, som ikke angiver en nærmere acceptfrist, bortfalder, såfremt accept fra køber, som stemmer overens med tilbuddet, ikke er Steel Products i hænde senest 1 måned fra tilbuddets dato. Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindene for Steel Products, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Såfremt Steel Products ordrebekræftelse afviger fra købers ordre, gennem tillæg, indskrænkninger eller forbehold, skal køber gøre indsigelse inden 7 dage fra ordrebekræftelsens dato.

 

2. Annullering og udskydelse af ordrer

Annullering og udskydelse af ordrer fra købers side kan kun ske ved forudgående skriftlig aftale med Steel Products. Steel Products forbeholder sig retten til debitering af omkostninger ved en sådan annullering eller udskydelse.

 

3. Priser

Steel Products forbeholder sig ret til at regulere priserne. Ved udsving i råvarepriser eller ydelser på > 5% vil priser blive reguleret uden forudgående varsel. Medmindre andet er angivet, er alle priser i danske kroner eksklusive moms.

 

4. Betaling

Betaling skal ske senest betalingsdatoen, som er angivet på fakturaen. Ved forsinket betaling beregnes en forhalingsrente på 2 % pr. md. regnet fra forfaldsdatoen angivet på fakturaen. Alle leverancer er Steel Products ejendom, indtil fakturaen er helt indfriet.

 

5. Levering

Medmindre andet er aftalt, sker levering til den adresse, som er angivet i ordrebekræftelsen. Steel Products forbeholder sig retten til at dellevere, medmindre andet er aftalt. Alle leverancer sker i henhold til Incoterms 2010. Medmindre andet er aftalt, er leveringsbetingelsen EXW (Incoterms 2010).

5.1. Leveringsomkostninger
Køber afholder alle udgifter til levering, medmindre andet er aftalt.

5.2. Leveringstid og Forsinkelser
Den opgivne leveringsdato er regnet fra modtagelsen af de fulde og endelige informationer omkring handlen fra køber. Angivelsen af leveringsdato er skønsmæssig og ikke bindende. Leverer Steel Products ikke inden for den fastsatte leverigsdato, eller inden for en, med hjemmel i punkt 5.4, fastsat leveringsuge, giver dette ikke køber ret til at hæve købet. Steel Products ifalder intet erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab ved for sen levering.

5.3. Risikoens Overgang
Risikoen for varerne ved transport EXW Horsens eller Nordborg overgår ved købers modtagelse af varerne i hhv. Horsens eller Nordborg. Ved købers afhentning af varerne på Steel Products lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, overgår risikoen for varerne ved overdragelsen af varerne på Steel Products lager.

5.4. Force Majeure
Steel Products leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som Steel Products ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. men ikke begrænset til krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæne foranstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, vejrlig, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre Steel Products dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Steel Products ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencer m.v. Dette gælder også, såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

 

6. Mangler og Reklamation

Steel Products har ret og pligt til indenfor en 12-måneders periode fra en vares levering at rette fejl og mangler på den pågældende vare. Steel Products forbeholder sig ret til ombytning ved konstaterede fejl eller mangler på en vare. Køber har undersøgelsespligt og skal uden ophold give Steel Products meddelelse om en eventuel fejl eller mangel ved varen. Sker dette ikke straks, mister køber retten til afhjælpning eller ombytning af varen. Steel Products er ikke erstatningsansvarlig overfor driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Steel Products hæfter ikke for fejl eller mangler på varer, som er en følge af naturligt slid, overlast, usædvanligt brug, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening, ændringer foretaget uden Steel Products skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Steel Products egne folk.

 

7. Lagring og opbevaring af produkter

Køber har pligt til at sikre hensigtsmæssig opbevaring af produkterne, som sikrer fejlfrie produkter, svarende til den beskyttelse eller overfladebehandling, der er aftalt for produkterne.

 

8. Produktansvar

Steel Products henviser til den gældende lovgivning og praksis herom. Bliver Steel Products pålagt produktansvar af tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Steel Products skadesløs, i samme omfang som Steel Products ansvar er begrænset i forhold til ovenstående bestemmelser. Fremsætter tredjemand krav mod en af parterne i henhold til produktansvar, er denne part forpligtiget til uden ophold at oplyse den anden part om dette.

 

9. Returnering af varer

Ved forudgående aftale kan fejlbehæftede varer returneres. Køber dækker alle omkostninger og bærer risikoen i forbindelse med returnering af varer. Steel Products forbeholder sig ret til at debitere et gebyr for returnering af varer.

 

10. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt. Værktøjer betalt af køber, er købers ejendom. Værktøjerne opbevares på Steel Products ejendom for købers risiko og skal forsikres af køber. Både opbevaring og forsikring sker for købers regning. Steel Products forbeholder sig retten til at returnere værktøjer til køber for købers regning, såfremt de har været inaktive i en periode på min. 12 måneder.

 

11. Lovvalg og Værneting

Aftalen samt eventuelle bilag er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der udspringer af aftaleforholdet, behandles ved Steel Products værneting i første instans.